ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของบริษัท
Future Wall Engineering

บริษัท เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 เดิมใช้ชื่อ บริษัท ไทย พาเนล ซีสเต็มท์ จำกัด และต่อมาได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฟิวเจอร์ วอลล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยคุณอาดัม ทองทา และ นางอามีนะ ทองทา เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนาม โดยกรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ปัจจุบันบริษัท มีพนักงาน และฝ่ายวิศวกรรม ช่างผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้านการให้บริการติดตั้ง รวมทั้งสิ้น ประมาณ 30 คน ซึ่งพนักงานของบริษัท ได้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ความชำนาญในหน้าที่เป็นอย่างดี และจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และงานบริการที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด

คุณอาดัม ทองทา

Entrepreneur of future wall
โรงงาน (Factory) Future Wall Engineering

"บริษัท ฟิวเจอร์ วอลล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความมุ่งมั่นพํฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชั้นยอดและทันสมัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และอย่างต่อเนื่องโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและทีมงานมืออาชีพเพื่อให้งาน ทุกโครงการของท่านสำเร็จด้วยคุณภาพงานที่ดีและรวดเร็วตามเวลาที่กำหนด"

"มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาตรฐาน (Commit to develop products to meet the standards.) บริการประทับใจ เป็นที่ยอมรับของลูกค้า (Impressive service Accepted by customers.) ส่งเสริมบุคลากร (Improve personnel.) พร้อมทั้งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (And continuous development.)"

17 ปี สำหรับการก่อตั้ง

ลักษณะของธุรกิจที่ประกอบการ

บริษัท ประกอบธุรกิจ ทางด้าน การผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูปสำหรับห้องควบคุมอุณหภูมิ ผนังห้องเย็นสำเร็จรูป ผนังเบา พร้อมให้บริการทางด้านติดตั้ง ซ่อมแซม แผ่นฉนวนสำเร็จรูป ผนังห้องเย็นสำเร็จรูป ผนังเบา บริษัท มีทีม วิศวกร,ทีมงานผลิต และ ทีมงานฝ่ายบริการติดตั้งที่เชี่ยวชาญ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างเพียงพอ ระบบการผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูปทางบริษัท มีระบบการผลิตที่ต่อเนื่องด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยด้วยระบบเครื่อง Automaticและระบบเครื่อง Manual โดยเครื่องจักรทั้งสอง มีไว้เพื่อรองรับการผลิตที่เหมาะสมในการใช้งานของลูกค้าแต่ละรายซึ่งลูกค้าเป็นผู้กำหนดได้เองว่าต้องการให้บริษัทฯ ใช้เครื่องจักรชนิดใด


เรามีทีมงานที่คอยให้ปรึกษาและคำแนะนำแก่ลูกค้าทุกท่านฟรี !!! เพียงแอด Line และสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะ


line.jpg
phone.jpg
facebook.jpg