ห้องคลีนรูม-ห้องไลน์ผลิต

ห้องคลีนรูม-ห้องไลน์ผลิต (Clean Room-Processing Room) Future Wall Engineering 1

ห้องคลีนรูม-ห้องไลน์ผลิต (Clean Room-Processing Room)

ห้องคลีนรูม (Clean Room) หรือที่เรียกว่า ห้องปลอดเชื้อ หรือห้องสะอาดปราศจากฝุ่น เป็นห้องที่ต้องการควบคุมปริมาณของฝุ่น ในอากาศหรือมาตรฐานในเกณฑ์ที่กำหนด โดยสามารถนำแผ่นฉนวนสำเร็จรูปของบริษัท FWE ในการสร้างห้อ Clean Room หรือห้องที่ต้องการการควบคุมของปริมาณฝุ่นละออง อุณหภูมิ แรงดัน และความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งมีผลต่อผลิตภัณฑ์

ห้องไลน์ผลิต (Processing Room) หรือที่เรียกห้องไลน์ผลิต ที่ใช้แผ่นฉนวนสำเร็จรูป ซึ่งนำไปใช้ทำห้อง Chill Room , Products , Processing Room , Pachig Room , Storage Room หรือบางโรงงานใช้เป็นสำหรับห้องที่ต้องการควบคุมความสะอาด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ GMP และ HACCP เนื่องจากความสะอาดและความชื้นส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรือProduct เกิดการเสียหายได้

ฉะนั้น ห้องไลน์ผลิต เหมาะสมในการสร้างห้องต่างๆได้ดี ทางบริษัท FEW มีการออกแบบ แนะนำ รวมไปถึงการติดตั้งห้องไลน์ผลิต ที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 10℃ ถึง 25℃ ด้านแผ่นฉนวนสำเร็จรูปในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มความเหมาะสมกับลักษณะของงาน และมีคุณสมบัติเด่น คือ สะอาด ปลอดภัยเชื้อโรค สิ่งปนเปื้อน และช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าต่างๆ จึงเหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแปลรูปอาหาร ห้องตัดแต่ง , ห้องบรรจุภัณฑ์ , และงานต่างๆ ที่ต้องการรักษาอุณหภูมิ ความชื้น และความสะอาด