ห้องคลีนรูม (Clean Room)

ห้องคลีนรูม (Clean Room)

ห้องคลีนรูม (Clean Room) หรือที่เรียกว่า ห้องปลอดเชื้อ หรือห้องสะอาดปราศจากฝุ่น เป็นห้องที่ต้องการควบคุมปริมาณของฝุ่น ในอากาศหรือมาตรฐานในเกณฑ์ที่กำหนด โดยสามารถนำแผ่นฉนวนสำเร็จรูปของบริษัท FWE ในการสร้างห้อ Clean Room หรือห้องที่ต้องการการควบคุมของปริมาณฝุ่นละออง อุณหภูมิ แรงดัน และความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งมีผลต่อผลิตภัณฑ์