ห้องอบ (Oven Room)

ห้องอบ (Oven Room)

ห้องอบ (Oven Room) หรือห้องที่ต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่าปกติ เพื่อใช้ในการถนอมอาหาร ผลิตอาหาร หรืออบยางพารา , อบสีรถยนต์

แผ่นฉนวนสำเร็จรูปนั้นสามารถนำมาใช้ในการออกแบบสร้างห้อง เพื่อในการควบคุมอุณหภูมิ ลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า และสะอาดปลอดภัย โดยสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของแผ่นฉนวนสำเร็จรูปต่างๆ ตามอุณหภูมิที่ต้องการใช้ PS , PU , PIR , หรือ ROCK WOOL โดยคำนึงถึงอุณหภูมิที่ใช้งานให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ เพื่อต้องกันการเกิดอัคคีภัย